BOKNING
SSR – Medlem
SSR

SOTNING

Sotning

Regelbunden sotning minskar risken för bränder. Sotningen har betydelse också ur ekonomisk och miljömässig synvinkel. En rengjord eldstad/skorsten förbrukar mindre energi.

Det är inte sotaren som avgör när det ska sotas utan statliga bestämmelser från msb.se. Däremot kan kommunen besluta att det ska sotas oftare av brandskyddstekniska skäl. Räddningsnämnden i din kommun ansvarar för att sotningen utförs.

Vi utför sotningen på uppdrag av Mjölby & Boxholms kommun.

Förberedelser inför sotningen

När du får meddelande om att sotning är planerad är det bra om följande är klart när sotaren kommer.

Ställ fram en stege. Se till att stegarna på taket är säkra och att glidskydd finns monterat vid takfoten.

Se till att det finns gott om plats runt det objekt som ska sotas.
Täck över ömtåliga ytor eller golv som berörs.

Avgifter

Den avgift du betalar för sotningen baseras på en taxa som din kommun har beslutat om.

Avgiften består dels av fasta avgifter för olika sotningsobjekt, dels en grundavgift.

Grundavgiften, som bland annat täcker kostnaden för sotarens inställelse, är beräknad som en genomsnittlig avgift för hela sotningsdistriktet. Genom att planera arbetet, så att det sotas färdigt i ett område åt gången, hålls kostnaderna nere. Vid ändring av tid kan extra avgift debiteras.

SSR – Medlem
SSR