BOKNING
SSR – Medlem
SSR

BRANDSKYDDSKONTROLL

Brandskyddskontroll

Vi utför brandskyddskontroll i Mjölby & Boxholm kommun.
Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet

• Sotbildning och beläggningar,
• Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
• Temperaturförhållanden,
• Tryckförhållanden och täthet, samt
• Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollsintervaller

Mer information av intervaller gällande brandskyddskontroll hittar du här!

SSR – Medlem
SSR